fbpx

Regulamin konkursu „Napisz dlaczego warto inwestować w Nieruchomości i wygraj książkę Jakuba Midla” – Deweloper HS Dom

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest Deweloper – HS Dom sp. z o.o. sp.k., ul. Kosynierów 80D/21, 84-230 Rumia, NIP: 5882450959.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/HSDomDeweloper (zwanej dalej “Fanpage”) 

Warunki uczestnictwa 

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat. 
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage Organizatora, polubienie konkursowego nagrania Organizatora i uzasadnienie, dlaczego warto inwestować w nieruchomości.
 4. Konkurs trwa od 22.03.2023 do 01.04.2023 do godziny: 20:00
  9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 03.04.2023 za pośrednictwem FanPage. 
 5. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka. 

Zadanie konkursowe 

 1. Zadanie konkursowe polega uzasadnieniu, dlaczego warto inwestować w nieruchomości poprzez wpisanie uzasadniającego komenatrza dlaczego warto inwestować w nieruchomości.
 2. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą 3 komentarze, które ich zdaniem będą najbardziej kreatywne i wartościowe. W ten sposób zostanie wyłonionych trzech finalistów. 
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku. 

Nagroda 

 1. Nagrodami w konkursie są: 
  1. Książka autora Jakuba Midla pt. ”Sztuka równowagi finansowej”, książka autora Georga S. Clason pt. „Najbogatszy człowiek w Babilonie”, książka autora Song Hongbing pt. ”Wojna o pieniądz”.
  2. Książka autora Jakuba Midla pt. ”Sztuka równowagi finansowej”, książka autora Georga S. Clason pt. „Najbogatszy człowiek w Babilonie”, książka autora Song Hongbing pt. ”Wojna o pieniądz”.
  3. Książka autora Jakuba Midla pt. ”Sztuka równowagi finansowej”, książka autora Georga S. Clason pt. „Najbogatszy człowiek w Babilonie”, książka autora Song Hongbing pt. ”Wojna o pieniądz”.
 1. Nagrodę można odebrać w Biurze Sprzedaży HS Dom, przy ul. Kosynierów 80D/21, 84-220 Rumia od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 do 17.00 lub może zostać przesłana pocztą po wcześniejszym przekazaniu adresu do wysyłki. Nie ma możliwości wysyłki nagrody za granicę. 
 2. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.04.2023 r. Po tym terminie nagroda traci ważność. 
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” 
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

Postanowienia końcowe 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 

 

+48 720 560 560 - Biuro sprzedaży